Free Access

Table I

Geographic location of 24 Prosopis africana provenances from Niger and Burkina Faso analyzed in a provenance/progeny test in Niger. Provenances are ordered by longitude, from west to easta.

Code Provenance Latitude Longitude Elevation (m) Mother trees
28 Yiimigu 12° 53′ 38″ N 1° 17′ 32″ W 316 11
26 Rapadama 12° 19′ 29″ N 0° 57′ 13″ W 275 13
27 Boukouin 12° 59′ 31″ N 0° 14′ 6″ E 268 11
24 Natoumpe 12° 12′ 55″ N 1° 15′ 23″ E 217 8
9 Torodi 13° 1′ 5″ N 1° 45′ 34″ E 269 9
6 Kone-Beri 13° 45′ 38″ N 2° 4′ 31″ E 223 12
10 Gueme 12° 40′ 12″ N 2° 24′ 39″ E 232 11
1 Ngonga 13° 11′ 20″ N 2° 48′ 15″ E 228 5
2 Beylande 12° 45′ 8″ N 2° 49′ 56″ E 217 12
7 Baleyara-Winditan 13 ° 45′ 16″ N 2° 52′ 0″ E 228 8
5 Diambabade 13° 16′ 25″ N 3° 12′ 55″ E 253 12
4 Farey 12° 35′ 31″ N 3° 17′ 4″ E 238 12
3 Sia 12° 00′ 25″ N 3° 18′ 54″ E 231 12
11 Tounga-Bouremi 13° 7′ 39″ N 3° 42′ 13″ E 260 12
12 Matankari 13° 49′ 33″ N 4° 0′ 18″ E 224 15
13 Dankassari 13° 44′ 44″ N 4° 23′ 24″ E 291 6
15 Bodossa 13° 57′ 42″ N 5° 11′ 32″ E 278 6
17 Guidan-Rou 13° 37′ 36″ N 6° 42′ 33″ E 293 7
18 Maradi 13° 27′ 9″ N 7° 2′ 51″ E 304 11
19 Aguié 13° 32′ 28″ N 7° 48′ 15″ E 376 14
20 Kongome 13° 41′ 32″ N 8° 16′ 48″ E 439 13
21 Matamaye 13° 25′ 40″ N 8° 30′ 1″ E 462 12
22 Magaria 12° 58′ 53″ N 8° 54′ 10″ E 396 12
23 Kassari 13° 32′ 37″ N 9° 10′ 54″ E 404 12
a

Provenances 1–23 from Niger and 24–28 from Burkina Faso. Mean latitude, longitude and elevation of mother trees collected in each provenance.